Test nhanh DERTERMINE™ HBsAg

Test nhanh DERTERMINE™ HBsAg


Test nhanh HBsAg

Có kết quả trong vòng 15'

Độ đặc hiệu 99.95%, độ nhạy 95.16%

(Brochure)