IMMULITE 1000

IMMULITE 1000

  • Hỗ trợ phần mềm đánh giá nguy cơ bất thường tiền sản Prisca
  • Tốc độ 120 test/h
  • Số xét nghiệm cùng lúc trên máy: 12 xét nghiệm
  • Thời gian cho kết quả đầu tiên 15 phút
  • Tự động nhận diện thuốc thử bằng mã vạch
  • Có thể thêm vào hay lấy thuốc thử bất cứ lúc nào
  • Hiển thị lượng thuốc thử còn lại và cảnh báo nếu thuốc thử sắp hết.
  • Thêm mẫu khẩn vào bất cứ lúc nào
  • Tự động pha loãng trên máy
  • Có hệ thống giữ lạnh thuốc thử ngay trên máy, đảm bảo độ ổn định của thuốc thử