ADVIA 2120i Kết nối AUTOSLIDE

AUTOSLIDE XỬ LÝ MẪU BẤT THƯỜNG

  • Tư động xử lý mẫu máu bất thường
  • Phết tiêu bản thông minh
  • Nhuộm tiêu bản thông minh
  • Quy trình nhuộm có thể tùy biến theo người sử dụng
  • 8 phút cho kỹ thuật nhuộm Wright, Wright-Giemsa , 16 phút cho kỹ thuật nhuộm May-Grunwald-Giemsa