ADVIA 2400

ADVIA 2400

  • Xử lý ngẫu nhiên, theo lô hoặc riêng lẻ
  • Công suất 2400 tests/giờ:1800 tests Sinh hoá /giờ và 600 tests Điện giải / giờ
  • 100 vị trí thuốc thử trên máy
  • 84 vị trí đặt mẫu, nhận diện mẫu chủ động bằng mã vạch
  • Tự động kiểm tra, chạy lại các mẫu bất thường.
  • Tự động pha loãng mẫu để đo kiểm tra lại các mẫu có nồng độ cao
  • Có bộ cảm biến, dò mức thuốc thử, phát hiện và cảnh báo khi tắc nghẽn/ cục máu đông, thiếu thể tích mẫu thử…
  • Tự động theo dõi hạn ổn định & hạn sử dụng, số lô, lượng thuốc thử còn lại…
  • Số chương trình Xét Nghiệm: 200 chương trình, bao gồm các chương trình đã được cài đặt sẵn.