Xét Nghiệm Sinh Hóa
  • Xử lý ngẫu nhiên, theo lô hoặc riêng lẻ
  • Tự động kiểm tra, chạy lại các mẫu bất thường
  • Xét Nghiệm Sinh Hóa tự động, tốc độ từ 1800 đến 2400 test/h
  • Tự động pha loãng mẫu để đo kiểm tra lại các mẫu có nồng độ cao
  • Kim hút có bộ cảm biến, dò mức thuốc thử, phát hiện và cảnh báo khi cục máu đông, thiếu thể tích mẫu thử…